Ограничувања на Qualified® тестот

Во многу мал број случеви Qualified® тестот не може да биде спроведен успешно. Тоа обични се случува кога уделот на феталната ДНК (cffDNA) е премал за да се добие резултат. Друи причини за неуспешност на тестот се доколку нас не не известат за присуството на донирани јајце клетки, потоа присуство на исчезнат близнак („vanishing twin“), како и претходно недијагностицирани (обично бенигни) хромозомски пореметувања кај мајката.

Во такви случаи препорачуваме повторно земање венска крв од мајката во нешто подоцна фаза од бременоста, за да се повтори Qualified® тестот. Најголемиот број случаи се успешно обработени по второто испраќање на примерок со крв. Доколку тестот не е успешно спроведен по повтореното земање, на клиентот му се рефундира целокупната сума на пари.

Потребно е да минат 24 часа од последната примена терпија со нискомолекуларен хепарин.

Мозаицизми, парцијални трисомии и транслокации

Ниту една NIPT метода знасована на испитување на cffDNA не е во можност да утврди хромозомски мозаицизам, парцијални трисомии или транслокации.

Повеќеплодни бремености

Qualified® не е во можност да тестира хромозомски пореметувања кај 3 и повеќе плода. Во случаи на тројки и повеќеплодни бремености се препорачува инвазивна метода.