3q27-3q29 микроделеција

21q22.11 микроделеција

21q22.12 микроделеција

20q микроделеција

20q13.2 микроделеција

9q22.3 микроделеција

8p21.3-p23.3 микроделеција

18q22.1-qter микроделеција

6q21q23 микроделеција

9q13q21.13 микроделеција

9p микродупликација

11q23.3-11q25 микроделеција

14q24.1q микроделеција

15q11-q13 микроделеција

19q12q13.2 микродупликација

19p13.13 микроделеција

t(14;20)(q11;q13) транслокација

20q11.2 микроделеција

Xq26.2–q27.1 микроделеција

2q23.1 микроделеција

2q24.1q24.2 микроделеција

2q37 микроделеција

3p14 микроделеција

4p15 микроделеција

5q12 микродупликација

5p13.3p14.3 микроделеција

5q22.2q23.1 микроделеција

6q16 микроделеција

6q26-q27 микроделеција

7p21.1–p14.3 микроделеција

7q21.2-q22.1. микроделеција

7q22.1q31.1 микроделеција

7q31 микроделеција -  Детска говорна апраксија

7q33-36.1 микроделеција

8p12-p21.2 микроделеција

8q11.1-q12.1 микроделеција

8q21.11 микроделеција

8q22.2-q23.3 микроделеција

8q24.11q24.3 микроделеција

9q21.11-q21.2 микроделеција

11q14.2-11q22.1 микроделеција

12q24.31-q24.33 микроделеција

13q22.2–13q32.1 микроделеција

14q22-23 микроделеција

15q15.2‐q22.2 микроделеција

17q22 микроделеција

17q22 микродупликација

18q12.2 микроделеција

18q22.1 микроделеција

19q13.11 микроделеција

20q13.2-q13.33 микроделеција

21q21.1-q21.3 микроделеција

22q13 микроделеција - Phelan–McDermid Syndrome

18p микродупликација

9p микроделеција

14q11-q22 микроделеција

1p36 микроделеција

6q11-q14 микроделеција

8q12.1-q21.2 микроделеција

Xq21 микроделеција

1q41-q42 микроделеција

6q24-q25 микроделеција

Dandy-Walker syndrome (DWS)

18p микроделеција

10q26 микроделеција

3p- sindrom микроделеција

2p12-p11.2 микроделеција

5q14.3 микроделеција

13q14 микроделеција

10q22.3-q23.2 микроделеција

Levy-Shanske syndrome

15q26-qter микроделеција

6pter-p24 микроделеција

Split-hand/foot malformation 5 (SHFM5)

Xq27.3-q28 микродупликација

Holoprosencephaly 6 (HPE6)

Xp21 микроделеција

Cri du Chat syndrome

WAGRO syndrome

Yuan-Harel-Lupski syndrome

Cat-Eye syndrome

Jacobsen syndrome

DiGeorge syndrome 2 (DGS2)

Langer-Giedion syndrome (LGS)

2p16.1-p15 микроделеција

4q32.1-q32.2 triplication syndrome

16p12.2-p11.2 микроделеција

Xp11.23-p11.22 микродупликација

2q31.1 микродупликација

2q33.1 микроделеција

Xq28 микроделеција

22q11.2 микродупликација

Alpha Thalassemia, Mental Retardation syndrome

16p13.3 микроделеција

16p11.2-p12.2 микродупликација

5q12 микроделеција

1p32-p31 микроделеција

1p31 микродупликација

16q22 микроделеција

Frias syndrome

2q35 микродупликација

15q25 микроделеција

22q11.2 микроделеција