Qualified® 360° е all-chromosome & microdeletions∕duplications пренатален тест кој Ви пружа информации за трисомии и монозомии за сите хромозоми давајќи Ви многу попрецизна слика и за микроделециите и дупликациите во однос на стандардните all-chromosome & microdeletions NIPT.