Какви резултати од Qualified® тестот можете да очекувате?

Какви резултати од Qualified® тестот можете да очекувате?

Ризикот за Даунов синдром кај трудници со старост од 35 години изнесува 1:360

Постојат три можни резултати на Qualified® пренаталниот тест:

Резулат со висок ризик. Тоа значи дека веројатноста за хромозомска аномалија е поголема од вообичаено. Тогаш се препорачуваат дополнителни тестирања.

Резултат со низок ризик. Тоа значи дека ризикот за хромозомски аномалии е низок за аномалиите кои тестот ги проверил. Се препорачуваат вообичаени постапки за понатамошно водење на бременоста.

Без резултати. Во мал процент случаеви Qualified® тестот неможе да издаде резултат. Тука може да се препорача дополнително земање крв и повторно тестирање или дијагностичко тестирање. Веројатноста дали анализата на Qualified® тестот може да биде спроведена успешно или не, во голем дел зависи од тоа колку слободно-циркулирачка фетална ДНК (cffDNA) е присутна во мајчината крв. Процентот на cffDNA зависи и од неделата на бременост (колку е бременоста порана, толку cffDNA е присутна во помал процент), како и од тежината на мајката (колку е поголема тежината на мајката, толку помалку ќе биде пронајдена бебешка cffDNA).

Негативен (нормален) резултат на тестот

Qualified® тестот утврдува ризик од трисомии на хромозомите 21, 18 и 13, и по барање, ризик од бројчани промени на половите хромозоми X и Y, како и останатите хромозоми. Во случај на негативен резултат од тестот без патолошки наоди од ултразвук, присуството на испитуваните пореметувања кај Вашето бебе можат да се исклучат со висок степен на точност.

Сите NIPT метои имаат ограничувања кога се работи за утврдување мозаицизми и промени во градбата на хромозомот. Qualified® тестот ги испитува најчестите хромзомски пореметувања, така што тој не може да идентификува физички пореметувања кај бебето; затоа негативен (нормален) резултат од тестот не може исклучи можност од присуство на други пореметувања кај плодот. Голем број од овие пореметувања можат да се утврдат преку прецизен ултразвучен преглед, најчесто од 12. недела од бременоста. Генетски тест, како што е Qualified® тестот, никогаш не може да го замени ултразвукот.

Позитивен (абнормален) резултат на тестот

Доколку Qualified® тестот покаже позитивен (абнормален) резултат, постои голема веројатност дека кај плодот е присутен еден од испитуваните хромозомски пореметувања. Сепак, затоа што тестот може да даде лажно позитивен резултат, позитивен (абнормален) наод секогаш мора да биде потврден со друга дијагностичка метода, инвазивна метода (хорион биопсија, амниоцинтеза или кордоцинтеза).

Дополнителни хромозомски анализи на овие примероци тогаш можат да дадат краен дијагностички резултат. Во рамки на информирањето, стручниот медицински соработник од Bio Save ќе Ви ги објасни сите можни ефекти на хромозомското пореметување и ќе Ви пружи информации за понатамошните опции за дијагностички тестирање. Исто така, во случаи на позитивен резултат од тестот, Bio Save ќе ги покрие трошоците за инвазивната метода.

Sign In