Што е NIPT?

Неинвазвен пренатален тест (NIPT) е скрининг тест за одредување генетски аномалии во ран стадиум од бременоста. NIPT е наменет и кај едноплодни и кај близначки бремености. Може да се направи најрано до навршена 10 недела од бременоста преку земање мајчина венска крв.

Што тестира NIPT ?

Преку NIPT тестовите се изолираат делови од ДНК (слободна клеточна ДНК) во Вашата крв во текот на бременоста за да се обезбеди точна информација за веројатноста за хромозомска аномалија кои можат да влијаат на здравјето на Вашето бебе. NIPT може да се направи најрано од навршена 10 недела од бременоста и ги проверува најчестите хромозомски аномалии како трисомија 21 (Down синдром), трисомија 18 (Edwards синдром), трисомија 13 (Patau синдром), полот на бебето, како и анеуплоидии на половите хромозоми. NIPT тестовите како Qualified пренаталниот тест истотака имаат опција да Ве информираат и за сите останати хромозоми како и за големиот број микроделеции и дупликации.

На кого се препорачува NIPT? 

Во минатото NIPT тестирањето беше советувано само кај трудници кои имаа зголемен ризик за хромозомски аномалии како на пример жени со преку 35 години од животот или жени со семејна историја за хромозомски аномалии. Денес, професионалните здруженија како Американското Здружение за Гинеколози и Акушери (ACOG) и Американскиот Колеџ за Медицинска Генетика и Геномика (ACM G) препорачува лекарите да ја информираат секоја трудница без оглед на годините или ризикот дека NIPT е базиран на слободно циркулирачка ДНК и дека е најпрецизна скрининг опција за трисомија 21, трисомија 18 и трисомија 13.

Интернационалното Здружение за Пренатална Дијагностика (ISPD) смета дека одговара NIPT да се понуди на сите трудни жени како примарен скрининг тест.

 

Дали е NIPT безбеден?

Qualified® тестот претставува неинвазивен пренатален тест (NIPT). Qualified ја анализира феталната ДНК која се наоѓа во мајчината крв. За ваков вид на анализи на хромзомите доволен е примерок со венска крв од мајката, така што не постои ризик за Вашето бебе. Комфорно е како било која друга лабораториска анализа.

Колку е NIPT точен?

Преку употреба на технологија базирана на cffDNA, Qualified пренталниот тест може да индентификува повеќе од 99,9% од бременостите до Down синдром. Статистичките скрининг тестови за Даунов синдром (double, triple) можат да пропуштат и до 15% од бременостите со Даунов синдром.