За што служи Qualified® пренаталниот тест

За што служи Qualified® пренаталниот тест

Каква е процедурата на Qualified® пренаталниот тест?

Трисомии

Нашите тела се сочинети од милијарди клетки. Во секоја клетка се наоѓа нашиот генетски материјал или ДНК. ДНК е упатство кое на нашите тела им кажува како да растат и да се развиваат. Вградена е во хромзомите. Хромозомите ги наследуваме од своите родители. Здравите човечки суштества имаат 46 хромозоми, односно 23 пара. Жените имаат 2 X хромзоми, додека мажите имаат еден X и еден Y хромзом. Понекогаш се случува грешка која доведува до тоа сперматозоидот или јајце клетката имаат вишок или еден хромозоми. Ако тоа се случу, бременоста исто така може да има вишок или помалку хромозоми. Трисомија може да се јави било кој хромзомом 1-22 и на половите хромозоми.

Трисомии
Микроделеции

Микроделеции

Микроделеција е недостаток на мал дел од хромозомот и наречена е по делот од хромозомот кој недостасува. Комплетен список на 103 микроделеции и дупликации кои можат да се детектираат со Qualified™ 360° пренаталниот тест.

Информации за пореметувања на хромозомите X/Y

Двата полови хромозоми (X и Y) одредуваат дали бебето ќе биде со машки или женски пол. Пореметувања на хромозомите X и Y се јавуваат во случаи кога копија на половиот хромозом недостасува, кога е присутна дополнителна копија или кога е нецелосна.

Информации за пореметувања на хромозомите X/Y

Sign In